Wat is Logistisch Bouwen?

Logistisch Bouwen richt zich bij het beheersen en minimaliseren van het aantal bewegingen proactief op processturing van ontwerp tot oplevering. Daarbij wordt rekening gehouden met andere (bouw)projecten in de omgeving.

Middels een brede aanpak die gericht is op
•  materialen  •  materieel  •  medewerkers  • maatschappij  •  mindset

De methode omvat de coördinatie van de afspraken en maatregelen uit het BLVC-plan omtrent bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie.

HIERONDER DE VERSCHILLENDE DIENSTEN

WORKSHOP LOGISTISCH BOUWEN

Een praktische workshop op maat van ervaren projectmanagers, waarin we de logistiek rondom de bouwsite onder de loep nemen. Hoe kun je de logistiek zo regelen dat de juiste dingen in de juiste hoeveelheden tegen minimale kosten op de juiste tijd op de juiste plaats zijn? Hoe krijg je een goedgekeurd BLVC plan? Hoe beheers je logistieke aansprakelijkheden? Hoe ga je geld verdienen op efficiënte bouwlogistiek?

Meer info of inschrijven: info@timmersbouwlogistiek.nl
 

LOGISTIEKE QUICKSCAN

zon    e   veiligh        eid  PRAKTISCH EN OVERDRAAGBAAR RAPPORT (IN HUISSTIJL VAN DE OPDRACHTGEVER).
 
 • specialist interviewt het bouwteam en bestudeert de gegevens onderzoekt de bouwsite inclusief routing leidt een brainstormsessie met betrokkenen safety& security advies 
 • criteria wat wordt logistiek verlangd, en is (ir-)reëel 
 • omgeving ogistiek vanaf de oorsprong tot aan de bouwplaats
 •bewegingen inschatting per uur, met mogelijke optimalisatieplan
 • materieel wat is integraal gezien de beste oplossing 
 • voorcalculatie bijkomende kosten (overslag/hub/medewerkers etcetera)
 • just in time leveringen met bijbehorende technieken 
 • communicatie 24/7 integraal met uitvoerenden/betrokkenen 
 • veiligheidszone af te zetten gebieden 
 • verkeersplan routing en buff ering, materialen/betrokkenen 
 • handboek 200 tips en trics om logistiek te organiseren
 
2.300,- 
 

LOGISTIEKE ENGINEERING

bouw     logistiek UITGEBREID VERKEERS- EN HIJSPLAN VOOR DE BOUWPLAATS.
 
• achtergrond voorlichting, met focus op het integrale doel 
• demarcatie wat is voor bouwer/gemeente/derden 
• detail opmaak qua verwoordingen en legenda 
• veiligheid niet beïnvloedbare factoren omgeving 
• dynamiek hoe te anticiperen op verandering 
• ketenpartners bewezen betrouwbaarheid
 
  Optionele uitbreiding
  hijsplannen materieelkeuze, vereiste ruimte, stempeldrukken etc. 
  bouwveiligheidzone-plannen; kritische zone bepalen ( bouwitems t.o.v. vallijn)
 
  1.500,- 
  hijsplan etc.  n.t.b. 
 

WORKSHOP LOGISTIEK

 •   verantwoordelijkheden  BRAINSTORMSESSIE OM MEEST EFFICIËNTE  WERKMETHODIEK TE DEFINIËREN
 
• internationale uitleg  van optionele besparingsmodellen naar beheersing bewegingen 
• logistieke wetten  vertaling naar een praktische werkwijze 
• criteria welke kosten zijn wel of niet verrekenbaar o.b.v. eisen 
• verantwoordelijkheden gesloten hekkenlijn met persoons- of vrachtregistratie etcetera 
• integrale logistiek  centraal materialen/materieel/medewerkers organiseren 
• communicatie  24/7 uitvoerenden/kopers/gemeente/omgeving informeren 
• grootste valkuilen  ontbrekende interne tijd/focus/expertise/standaardisatie 
• kansen wat is nodig om logistiek te optimaliseren
• beleid  welke standpunten nemen we collectief als organisatie in
 
  brainstormsessie ter plaatse om in projectbelang draagvlak te creëren voor de te kiezen werkwijze
 
  1.500,- 
extra wensen IOT apps  n.t.b.
GIS data tools  n.t.b.

LOGISTIEK DRAAIBOEK

• voortijdig ingrijpen  PRAKTISCHE HANDLEIDING OP MAAT VOOR LEVERNCIERS EN UITVOERENDEN.
• anticiperen hijslasten, t.b.v. veilig aan- of afpikken 
• voortijdig ingrijpen niet verantwoorde hijsbewegingen of hijslasten 
• vraagbaak  uitvoerenden machinisten/riggers 
• ontruimen  van materieel/panden of verkeer waar noodzakelijk 
• hulpmiddelen  keuring en selectie uitvalbeveiliging/signalering etc. 
• abb  arbeidsbereik begrenzing materieel inzetten 
• sensoren  om realtime draaibereiken te monitoren
 
  UITBREIDING VEILIGHEID OP HET GESPECIALISEERDE GEBIED VAN HIJSEN EN HEFFEN
deskundigheidsbewijs  appointed person in charge (/ supervisor/ hijsuitvoerder) 
identiteit  bedrijf met de juist KvK inschrijving en aansprakelijkheidsverzekering 
proactief  met instructies op persoon en logistieke menukaarten op bedrijf 
structureel  niet alleen ten tijde van kritische hijsen, maar op frequente basis
 
  5.500,-
aanvullingen  op uurbasis € 125,-

logistiek plan

•         verantwoordelijken  BOUWVEILIGHEIDSPLAN (BLVC)
 
• plan overdraagbare en gedetailleerde werkbeschrijving logistiek 
• verantwoordelijken tijdens de uitvoering voor alle bewegingen naar de bouwplaats 
• ingrediënten logistieke materialen/materieel/medewerkers, overlastbeperking geluid/trillingen/licht, veiligheid omgeving en bouwplaats, constructieve veiligheid, realtime communicatie 24/7
 
 BLVC-PLAN: BOUWLOGISTIEK KADER VOOR OPDRACHTGEVERS (GEMEENTE)
• beperkingen belangen verschillende stakeholders 
• volume geeft aan welke hoeveelheden gedoogd zijn 
• verificatie monitoring uitgangspunten 
• objectiviteit een gelijkwaardig speelveld van de aanbieders
 
 5.500,-
aanvullingen op uurbasis 125,-
 

weekly support

 kosten    bewaking 3O-LOGISTIEK PROJECTMANAGEMENT: ONDERSTEUNING,OPLEIDING, ONTWIKKELING
 
• training nieuwe logistieke vaardigheden (168 uur p/w verantwoording etc.) 
• logistisch keurmerk wat garandeert dat er conform de wet gewerkt wordt en volgens de aangegane afspraken in BLVC plannen etc. 
• menukaarten logistieke afspraken vastleggen en onderhouden 
• maatinstructies voor hijs-, transport-, bouwteam 
• helpdesk rondom safety en security 
• double check correct gebruik soft-(persoons-/vracht-registratie) & hardware 
• daily stand faciliteren en onderhouden correct gebruik 
• kostenbewaking logistieke hulpmiddelen/-materieel/-medewerkers 
• KPI’s meten denk aan aantal incidenten/bewegingen/klachten etc.
• MVO borging sociale acceptatie /productiviteit /duurzaamheid
 
 Onze specialist-één dag per week ter plaatse t.b.v. deliverables 
 4 dagen per telefoon/email bereikbaar als vraagbaak
 
 1.500,- 
 in Nederland
 

logistieke medewerkers

BEVEILGERS   /  BEWAKERS SELECTIE EN BEMIDDELING BEKWAME LOGISTIEKE MEDEWERKERS
 
 • beveiligers/bewakersbuiten diensttijd instructie (onderhoud) 
• verkeersregelaars verkeersplan met instructie (onderhoud) 
• portiers  verkeersplan met instructie (onderhoud)
• machinisten/riggers  hijs- en rigging plan met instructie (onderhoud)
• transportcoördinator chauffeurs- en distributeurs instructie (onderhoud) 
• runners/ liftboys juiste plaats juiste tijd efficiency instructie (onderhoud) 
• conciërge/opruimers norm voor opgeruimd/schoon instructie (onderhoud) 
 
 Bemiddeling (zonder courtage in projectbelang) 
• teamsamenstelling logistieke team, staat los van bouwkundig team 
• integrale uitvraag hoeveel/ wanneer/ waar/ hoelang vereist 
• facilitering correcte hulpmiddelen om het werk mee uit te voeren
 
 RICHTPRIJS
 medewerkers met één taak (risico laag) vanaf 25,- per uur 
 medewerkers met meerdere taken (risico hoog) vanaf 35,- per uur
 

gesloten heklijn (perimeter)

brand         en         ontruiming AFSCHERMEN EN BEVEILIGEN BOUWTERREIN 
• koppeling security de beveiligingsbedrijven richting zich op dezelfde bewegingen, o.b.v. sabotage, diefstal, vandalisme, inefficiency bewegingen ca. 50% van de bouwplaatskosten 
• poort toegang schuifpoorten, tourniquets etcetera 
• camera en detectie beveiligingstorens, detectie etc. 
• brand en ontruiming detectoren, ontruimingsplannen etc. 
• databeheer persoonsgegevens en beelden 
• alarmopvolging meldkamer
 
 INZET
 3x schuifpoort 50 per week
 1x XL tournique 120 per week 
 1x personenregistratie software met equipment 200 per week 
 

logistieke regiekamer

  PLUG AND PLAY CONTROLTOWER VOOR LOGISTIEKE MAATREGELEN.
 
 • 24/7168-uren verdeling, 40 uur bouwteam / 128 uur S&S team
• toegang monitoring op toegangspoort (vrachten na werktijd) 
• monitoring camera in giek kranen ( bim /abb etc.) 
• urenverantwoording geregistreerde tijd in en tijd uit 
• personenregistratie opslag verplicht tot 8 jaar na uitvoering 
• beeldmateriaal opslag; ideaal bij onveilige situaties
 
 BEWIJSLAST
• gemeente BLVC coördinatie 
• wet aantoonbaar toezicht/voorbereiding/instructie 
• maatschappij overlast reductie 
• opdrachtgevers resultaten inzet logistieke maatregelen
 
 INZET
 1 x regiewagen/-unit 6 x 3   50 per week 
 2 x werkstation met enkele grote monitoren   100 per week 

reserveringssoftware poort / materieel

•     uitbreiding ONDERSTEUNENDE SOFTWARE MET TICKETMODULES
• basis statische materieel reservering vanaf  75,- per week 
• uitbreiding dynamisch sms module/control tower extra  50,- per week
 
 warehousing bouwmaterialen extra  75,- per week 
 emissie monitoring CO2,  NOX, PM extra  75,- per week 
 kraanbegrenzing: realtime monitoring meerdere kranen binnen elkaars hijsbereik extra  75,-  per week 
 sensoren realtime monitoring bouw (helmen/ kruiwagens) extra  75,- per week
 
 INZET
 basismodule reservering overzicht  150,- per week 
 dynamisch beheer en telefoonmodule  25,- per week 
 werkplek PC met beeldscherm en telefoon  25,- per week 
 

op- en overslag (pop-up hub)

 • soorten productenBUITEN DE BOUWPLAATS
• diversiteit selectie uit de tientallen soorten op- en overslag 
• inrichting correcte stellages/gereedschap/etc. 
• software selectie vele soorten warehousing software 
• overzicht selectie mogelijkheden om voorraad te monitoren (in- en outbound) 
• foutdetectie producten; kwaliteit, compleet 
• gedragsregels openingstijden bediening/menukaarten
 
 BEMIDDELING (zonder courtage in projectbelang)
• soorten producten lengte/breedten/ hoogten/ gewichten 
• eigenschappen binnen/buiten, wel of niet geklimatiseerd 
• assemblage pallets/plastic
 
v.a. 1.250,- per week
 500 m2, 1 jaar, binnen 10 kilometer omgeving
 
 INZET
 omheind en bestaand grond derden (ca 500 m2)  250,- per week 
 variant loods 150,- per week 
 container met camera op afstand te openen  100,- per week 
 heftruck/stellingen/bediening/software n.t.b. 
 

communicatieportaal omgeving

 •             uitbreidingDIGITAAL PORTAAL
• basis info werk en communicatie vanaf 50,- per week 
• uitbreiding met interactieve website voor uitvoerenden als chauffeurs, actuele routes, machinisten, daily stand medewerkers, sociale innovatie, realtime monitoring aantal bewegingen (t.b.v. gemeenten) actuele kopersinformatie, data opslag, integrale project informatie
v.a. 200,- per week
 
 Eenmalig ontwerp en bouw portaal 
v.a. 2.500,- 
 
 inzet website op maat incl. inrichting  250,- per week 
 webcam met livestreaming en timelaps  75,- per week 
 

kenteken- en beveiligingscamera’s

•        kentekencamera LOGISTIEKE MAATREGELEN MULTIFUNCTIONELE (BEVEILIGINGS)TORENS
• kentekencamera aantal bewegingen bekijken 
• webcam zodat alle betrokken op website mee kunnen kijken 
• camera logistik ook na werktijden, op gsm met beeld, poort openen
 
 FACILITAIR
• op wielen enkel-as aanhanger, zonder kraan te (ver)plaatsen 
• accu zonder stroom 
• huisstijl eigen huisstijl en reclame 
• verlichting waarschuwingslamp die in eerste instantie afschrikt
 
 PRIJZEN
 afhankelijk van exacte locaties van de towers, het beleid (wat willen we wel en wat niet volgen) 
 afstemming materiaal en software, gevolgd door prijsindicatie 
 
 INZET
 2x beveiligingstower thermische camera’s  150,- per week 
 1x alarmkamer met onbeperkte opvolging  75,- per week 
 

duurzame logistieke beheersing

 • parcel          verplichtingCO2 / NOx / PM10 
• meting bewegingen (vooraf voorspelling), met monitoring afwijking ten tijde van uitvoering 
• P+R verplichting om percentage van de medewerkers via de P+R aan en af te laten rijden 
• parcel verplichting om percentage van de materialen met pakketten aan en af te laten rijden 
• waterverplichting om percentage van de materialen per water/schone voertuigen te vervoeren 
• SROI om percentatge van de medewerkers te voorzien van personen uit participatiewet 
• overlastnorm verkeerstechnisch verantwoord aantal bewegingen 
• stikstofnorm kaders waarbinnen het project technisch uitvoerbaar blijft 
• veiligheidsnorm objectieve monitoring aantal en soort onveilige logistieke werkplekken
 
 INZET 
 weekly support  1.500,- 
 op uurbasis  125,- 
 incl. schoonste oplossing gemotoriseerde voertuigen 
 extra wensen elders parkeren  n.t.b. 
 hergebruik materialen  n.t.b. 
 

Logistiek (hulp)materieel

 •    digitaal    procesTRANSFORMEER NAAR EEN MATERIEEL ORGANISATIE
• bouwlogistiek op een centrale plaats materialen/medewerkers/materieel organiseren 
• hele traject vanaf aanvraag tot oplevering; bouwplaatstekening/calculatie door specialisten, sluitende nacalculatie
• digitaal proces webshop met specificaties/keuringsrapporten per item, realtime inzicht voor iedereen waar wat ligt, realtime inzicht van de kosten 
• updated inclusief camera’s/poorttoegangsystemen etc. 
• herinrichting groepen materieel inclusief (externe) handling 
• integraliteit veiligheid/duurzaamheid/uitstraling
 
 BEMIDDELING (zonder courtage in projectbelang)
• ketenpartners nieuwe partijen met andere specialisaties 
• vernieuwing nieuwe samenstellen o.b.v. total cost ownership
 
 INZET
 weekly support  1.500,- 
 op uurbasis  125,- 
 slimste oplossing voor kraan-/liften-/steiger kiezen inbegrepen 
 extra wensen houten schutting  n.t.b. 
 crash deck  n.t.b. 
 verkeersmaatregelen  n.t.b. 
 

logistieke opleidingen

 •  logistieke    projectleiderUITBREIDING PERSOONCERTIFICATEN
 
• logistieke medewerker als neventaak (Maatinstructie Arbo 7.1)  LBO niveau, 1 trainingsdag , (uurtarief 35,-) incl. weekly support
• logistieke medewerker als hoofdtaak (extra training, standaard) MBO 1 niveau, 3 trainingsdagen, (uurtarief 45,-)     1.750,- p.st. 
• logistieke voorman materialen coördinatie MBO 2 tot 3 niveau, in één jaar totaal 6 trainingsdagen, (uurtarief  75,-)    5.500,- p.st. 
• logistieke uitvoerder materieel coördinatie MBO 3 tot 4 niveau, in twee jaar totaal 12 trainingsdagen, (uurtarief  95,-)  9.750,- p.st. 
• logistieke projectleider totale 5M coördinatie HBO 1 tot 2 niveau, in drie jaar totaal 21 trainingsdagen, (uurtarief 125,-)  17.500,- p.st.
 
 kandidaten worden vooraf gescreend op slagingskans en ambitie 
 minimaal 8 deelnemers per opleiding
 
 INZET
 weekly support  1.500,- 
 op uurbasis  125,- 
 arbo 7.1 instructies zijn inbegrepen 
 deskundigheidsbewijzen   n.t.b. 
 

Quickscan afroeporganisaties

 
•          su          pply   chain IN HUISSTIJL OPDRACHTGEVER.
 De bouw is volop in beweging. Dat betekent automatisch dat ook toeleveranciers zich moeten ontwikkelen om aan de veranderde vraag te blijven voldoen. Van traditionele afroeporganisaties wordt verwacht dat zij zich meer en meer proactief opstellen.
 
• supply chain vormt de basis om uren/kosten/leveringen onder controle te houden
• optimalisatie koppeling naar de bouwplaats middels een een quick scan 
• ontwikkeling van afroepbedrijf (1PL) naar projectmanagementebedrijf (4PL). van reactief naar proactief
• inzoomen op projectspecificaties/aanbestedingen, wetgeving en criteria
 
 2.300,- 
 op uurbasis  125,- 
  

check up/verificatie logistiek

•    af      spraken MONITORING OP GEMAAKTE AFSPRAKEN en KPI's
• toetsen worden de uitgangspunten nageleefd, welke KPI’s worden wekelijks aangeleverd,    aantoonbare en onbetwistbare bewijslast 
• afspraken gebruik van hub, parkeerbeleid, gebruik schone voertuigen, klachtenregistratie, belevering etc. 
• KPI’s per project te definiëren  denk aan: klachtenregistratie, belevering verantwoording uren, etc.
 
 CHECK UP MET VASTLEGGING
 750,-
  
  
 

landelijk netwerk

       •      projectenbedrijf6 REDENEN WAAROM JE ALS BOUWLEVERANCIER EEN STREEPJE VOOR HEBT ALS LID VAN HET LOGISTISCH BOUWEN NETWERK

 De druk op de bouwsector om anders te gaan werken wordt groter. De bouw verschuift meer en meer naar binnensteden. Duurzaamheid, milieu-eisen, veiligheid, ruimtegebrek spelen een steeds grotere rol.
 
• projectenbedrijf met de opleiding of inhuur van een Logistisch Bouwen specialist onwikkel je van afroep- naar projectenbedrijf
• onafhankelijk via de partners van het Logistisch Bouwen netwerk kun je onafhankelijk en integraal de stromen van materialen, materieel en mensen optimaliseren
• bouwlogistiek volgens het bewezen effectieve Logistisch Bouwen concept
• aantrekkelijk voor opdrachtgevers met optimalisering van het totale logistieke proces in je dienstenpakket
• toegang tot reeds ontwikkelde diensten en pakketten
• ontwikkeling bouwlogistiek is volop in ontwikkeling, via het netwerk blijf je op de hoogte